privacy beleid

Internet-Meesters, gevestigd aan van Schuppenstraat 5, 5253 DD Nieuwkuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Internet-Meesters is de hoofdvestiging van WEB-Direct Internetdiensten.

Contactgegevens

Internet-Meesters
WEB-Direct Internetdiensten
van Schuppenstraat 5
5253 DD Nieuwkuijk
info@internet-meesters.nl
www.internet-meesters.nl

KVK 17153162
Telefoon: +31 738505242

De Eigenaar is tevens de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via info@internet-meesters.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Internet-Meesters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten via web-direct.nl en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Inloggegevens en klantnummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens
 • BTW Nummer
 • KVK Nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@internet-meesters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Internet-Meesters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van toegang tot onze website en diensten, zodat u bijvoorbeeld kunt inloggen in uw controlepaneel. Wij bewaren tijdstip en ip-adres.
 • Het laten werken van functionaliteiten op onze website, zodat bijvoorbeeld uw winkelmandje bewaard blijft bij een volgend bezoek
 • Het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten u recht heeft
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Indien u contact opneemt via een ticket dan bewaren we uw contactgegevens en de inhoud van de gesprekken.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Internet-Meesters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Internet-Meesters neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Internet-Meesters) tussen zit.
Internet-Meesters gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Online facturatie en provisioning systeem, welke facturen automatisch verstuurd.
 • Online Boekhoudsysteem bij een Nederlands bedrijf.
 • Maxmind Fraud Prevention. Dit systeem heeft als doel om fraude te herkennen tijdens bestellingen om onze dienstverlening te beschermen tegen geautomatiseerde aanvallen.
 • Web Application Firewall en Brute Force Detection. Dit systeem heeft als doel om externe aanvallen te herkennen en verzoeken naar specifieke websites vanaf een of meerdere locaties te blokkeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Internet-Meesters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie -> 7 jaar Wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering -> 7 jaar Wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Internet-Meesters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zoals b.v. voor het registreren van een domeinnaam) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Internet-Meesters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij bewaren de backups die gemaakt worden van uw website en/of E-mail op onze eigen systemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Internet-Meesters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Internet-Meesters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verbinding tussen uw en onze systemen is versleuteld / beveiligd met een SSL certificaat voor een veilige overdracht van uw gegevens en uw communicatie met ons.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@internet-meesters.nl.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@internet-meesters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Internet-Meesters zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Internet-Meesters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

MAAK EEN AFSPRAAK

073850524